Inledningstal

Rikskådebanan hälsar er alla varmt välkomna till dagens seminarium var syfte är att bredda kunskapen och diskussionen om vad Radio och TV i allmänhetens tjänst betyder. Vi har samlat regionala skådebanor från hela landet och vi har också öppnat seminariet för andra intresserade att vara med. Detta har vi gjort för att Radio och TV i allmänhetens tjänst angår och berör hela folket och inte bara en intresserad elit som finns i huvudstaden.

För skådebanerörelsen handlar kultur i grunden om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Vi värnar yttrandefriheten och vill skapa reella förutsättningar för alla att använda den. Det handlar om att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Bevara och bruka kulturarvet. Främja bildningssträvanden. Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer i landet.

En stor del av människors vardag präglas av media. De bidrar till att forma människors medvetande och kultursyn. De stora mediamonopolen dominerar och det är deras världsbild som sprids. På den kommersiella marknaden skapas ofta en likriktning och en förenklad och ytlig bild som ger tolkningsföreträde för vissa åsikter i samhället. Mediaföretag speglar inte bara vad som sker. De bidrar till att skapa opinioner och skeenden i samhället. Å ena sidan kan den vara förmedlare av en mångfacetterad kultur. Många är de som fått djupa och bestående kulturupplevelser via Radio och Tv. Men media kan också kväva den kultur som är utmanande och nyskapande. Det här är maktförhållanden som måste tydliggöras.
I detta sammanhang har Public Servicebolagen; SR, SvT och UR en särställning eftersom de når hela landet. Vill vi slå vakt om den fria konsten måste vi också slå vakt om en oberoende och självständig Radio och TV i allmänhetens tjänst. Det bygger på ett stort demokratis motiv att ha en Public Service som fortsätter att vara tillgänglig för ALLA. Det är unikt och den tekniska utveckling som finns inom programbolagen ska gå i takt med att fortsätta garantera TILLGÄNGLIGHETEN.
Det är glädjande att det finns en stor samstämmighet bland riksdagspartierna om att programföretagen ska fortsätta att vidga och fördjupa sitt kulturansvar. Mycket positivt har också hänt under de senaste åren. Public servicetanken handlar också om att ha den bästa kvaliteten på bredden.

Vi hoppas på att efter seminariet ha fått ökade insikter och förståelse för programföretagens kulturansvar.


Siv Holma