logga riksskådebanan                      

Riksskådebanans stadgar
Antagna vid Riksskådebanans årsmöte 2006 - förändrade vid årsmötet 23 mars 2013


§ 1 Ändamål och syfte
Riksskådebanan är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för att ur ett rättviseperspektiv göra konsten och kulturen tillgänglig för alla.
Med konst menas här all slags konst utan kommersiellt uppsåt; scenkonst, musikkonst, bildkonst och skönlitteratur.

§ 2 Uppgift
Riksskådebanan ska skapa opinion för skådebanerörelsens sak.
Riksskådebanan kan initiera konst och kulturverksamhet både i egen regi och tillsammans med andra.

Riksskådebanans uppgift genomförs bland annat genom

att vara bärare av skådebanerörelsens värdegrund och inspirera den allmänna inriktningen av hela skådebanerörelsens arbete
att
stödja skådebanerörelsens verksamhet på regional och lokal nivå.
att
svara för och utveckla kontakter med alla slags konst- och kulturintressenter på nationell nivå.
att svara för och utveckla kontakter med Riksskådebanans medlemsorganisationer.

§ 3 Organisation
Moment 1
Skådebanerörelsens juridiskt självständiga led är Riksskådebanan samt de regionala skådebanorna.
Riksskådebanan beslutar om etablering av nya Skådebaneregioner och om var dessa ska vara verksamma.

Moment 2
Riksskådebanans beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

§ 4 Medlemskap
Moment 1
Rätt till medlemskap har organisation på nationell nivå samt de regionala skådebanorna som verkar efter och enligt de normalstadgar som är fastställda av Riksskådebanan.
Medlem ska dela skådebanerörelsens värderingar, idé och syfte - allt enligt ändamålsparagrafen.
Riksskådebanan ansluter inte enskilda medlemmar - däremot kan Riksskådebanan initiera och uppmuntra till bildandet av en vänförening på nationell nivå som är öppen för enskilda medlemmar.

Moment 2
Medlem betalar den medlemsavgift som årsmötet fastställer.

Moment 3
Medlem som uppsåtligen skadar Riksskådebanan kan uteslutas genom styrelsebeslut.

§ 5 Årsmötet
Moment 1
Årsmötet är Riksskådebanans högsta beslutande organ.

Moment 2
Årsmöte hålls före mars månads utgång.

Moment 3
Till årsmötet utser varje medlemsorganisation ett ombud och en ersättare för denne för en mandattid om ett år.
Varje ombud har en röst.
Ledamot i Riksskådebanans styrelse får inte utses till ombud.
Anställda i skådebanerörelsen får inte heller utses till ombud..

Moment 4
Uppgift om valda ombud och ersättare ska meddelas Riksskådebanans styrelse senast en månad innan det att ordinarie årsmöte äger rum. Senast två veckor innan årsmötet äger rum ska ombuden ha tillgång till årsmöteshandlingarna.

Moment 5
Styrelsen och revisorerna är med vid årsmötet och har där yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsen och revisorerna har ingen rösträtt under punkten ansvarsfrihet.
Riksskådebanans förbundssekreterare deltager med förslags och yttranderätt.

Moment 6
Samtliga medlemmar i Riksskådebanan har möjlighet att väcka frågor inför årsmötet. Motioner ställda till årsmötet ska vara Riksskådebanan tillhanda senast en månad innan årsmötet äger rum.

Moment 7
Vid årsmötet fattas beslut i öppen omröstning.
Om röstberättigad så önskar ska val hållas i sluten omröstning.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Moment 8
Extra möte kan hållas när styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av medlemmarna begär det. Det är bara de frågor som angivits i kallelsen och inga andra som kan behandlas vid extra möte.

Moment 9
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesfunktionärer
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Styrelsens årsredovisning
5. Revisorernas berättelse
6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
7. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens förslag och inkomna motioner
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Beslut om arvode
12. Fastställande av budget och medlemsavgift
13. Beslut om nya skådebaneregioner och var dessa ska vara verksamma
14 Val
a) fastställande av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen
b) ordförande
c) övriga styrelseledamöter
d) styrelseersättare
e) revisorer
f) revisorersättare
g) valberedning
h) valberedningens ersättare
i) övriga val
15. Övriga frågor

Moment 10
Årsmötet beslutar om Riksskådebanans säte.

§ 6 Styrelsen
Moment 1
Styrelsen för Riksskådebanan ska bestå av en ordförande och högst åtta ledamöter samt minst två ersättare. Högst hälften av ledamöterna representerar annan medlemsorganisation är regional skådebana.
Mandattiden är två år varvid hälften av ledamöterna väljas vartannat år.
Mandattiden för styrelseersättare är ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Moment 2
I de fall där Riksskådebanan har anställd i arbetsledande ställning svarar denne/denna för den löpande förvaltningen enligt de beslut som styrelsen fattar.
Anställd i arbetsledande ställning deltager i styrelsens sammanträden med förslags- och yttranderätt.

Moment 3
Under verksamhetsåret ska styrelsen hålla minst tre sammanträden.
Utöver de sammanträden som styrelsen fastställt kan sammanträden hållas på ordförandens eget initiativ eller om minst hälften av styrelsens övriga ledamöter så begär.
Inbjudan till möte ska ske två veckor innan sammanträde äger rum. Med inbjudan ska följa handlingar; dagordning och beslutsunderlag.

Moment 4
När minst hälften av ledamöterna är närvarnade är styrelsen beslutför.

Moment 5
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst - utom vid de val där lotten avgör.

Moment 6
Protokoll ska vara tillgängliga för samtliga medlemsorganisationer och för revisorer.

Moment 7
Styrelsen kan interimeriskt fram till nästkommande årsmöte besluta om medlemskap för nya skådebanor

Moment 8
Styrelsen beslutar om medlemskap.
I de fall där styrelsen inte anser sig kunna bevilja medlemskap går ärendet till årsmötet för avgörande.

Moment 9
Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av styrelsens ordförande samt vice ordförande och ytterligare en ledamot som styrelsen själv utser.
Arbetsutskottet ska bereda styrelsens sammanträden.
Arbetsutskottet har beslutsrätt i den ordning som styrelsen själv beslutar.

Moment 10
Protokoll från arbetsutskottets möten ska vara tillgängligt för styrelsens ledamöter och för revisorerna

§ 7 Förvaltning och räkenskaper
Moment 1
Räkenskapsåret är ett kalenderår och sträcker sig därmed från 1 januari till sista december.

Moment 2
Firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.
Styrelsen beslutar om delegation för utag i bank och plusgiro

Moment 3
För räkenskapsåret ska styrelsen avge räkenskapsrapport - upprättad enligt god redovisningssed.

Moment 4
Senast sex veckor efter räkenskapsårets utgång ska årsredovisningen lämnas till revisorerna.

Moment 5
Årsredovisningen och revisorernas berättelse ska överlämnas till medlemsorganisationerna.

§ 8 Revisorer
Moment 1
Två revisorer och ersättare för dessa ska utses för att granska styrelsens förvaltning.
Av revisorerna ska minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor.
Granskning ska ske enligt god revisionssed. Revision ska också göras utifrån frågan om verksamheten varit förenlig med organisationens bärande verksamhetsidé.

Moment 2
Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till Riksskådebanans styrelse högst två veckor efter det att de tagit del av Riksskådebanans årsredovisning.


§ 9 Valberedning
Moment 1
Valberedningen består av minst tre ledamöter med två ersättare. En av ledamöterna väljs till sammankallande

Moment 2
Medlemmar i Riksskådebanan har rätt att nominera kandidater till uppdrag i Riksskådebanan.

Moment 3
Det är valberedningens skyldighet att berätta om vem och vilka som har rätt att nominera och när i tiden som det är möjligt att nominera.
Det är även valberedningens skyldighet att informera om vilka poster som är aktuella för nyval.
Både valberedningen och årsmötet äger rätt att nominera.

§ 10 Beslut om Riksskådebanans upplösning
Moment 1
Riksskådebanan kan upplösas om tre fjärdedels majoritet så beslutar vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte.
Det ska vara minst två månader mellan det första och det andra mötet.

Moment 2
Upplöses Riksskådebanan ska eventuella tillgångar disponeras så som årsmötet beslutar.

§ 11 Stadgeändring
Minst två tredjedelar av årsmötets ombud måste vara överens om att Riksskådebanans stadgar ska ändras.

Riksskådebanans stadgar ändras endast efter förslag vid årsmöte.